Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

Монголын Хуульчдын Холбоо (МХХ), Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо (МӨХ), Монголын Нотариатчдын Танхимын (МНТ) комплайенсийн ажилтнуудад Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай

2023-04-28
  • 199

МХХ, МӨХ, МНТ-ын комплайенсийн ажилтнуудад зориулсан Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх сургалтыг 2023 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр зохион байгууллаа. Энэ хүрээнд Санхүүгийн мэдээллийн албанаас дараах сэдвүүдээр сургалт орлоо. Үүнд:

  • Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа
  • Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд хийх хяналт шалгалт
  • Типологи, мэдээлэх үүргийн хэрэгжилтийн тухай