Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

0

СМА-нд ирүүлсэн сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо

0

Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй СГТ тоо

0

Хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлсэн мэдээллийн тоо

0

МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалтын тоо

Туслах цэс
Хамтрагч байгууллага