Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

Хууль, эрх зүй

Журам, заавар, аргачлал


Хууль, эрх зүй

  • Олон улсын баримт бичиг
  • Хууль
  • Журам, заавар, аргачлал
  • Хөтөлбөр, төлөвлөгөө
  • Зөвлөмж, удирдамж

Олон улсын баримт бичиг


ФАТФ-ын стандарт, аргачлал, тайлан


Харилцан үнэлгээний тайлан


Хууль


Журам, заавар, аргачлал


Хөтөлбөр, төлөвлөгөө


Зөвлөмж, удирдамж